Projecten - Odaves - Management in Infra

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:1997: afstudeerproject A12 – Duiven, Westervoort, Arnhem (Velperbroekcircuit)

Door congestieprobleem op de A12 onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de doorstroming op de hoofdrijbaan te verbeteren. Hierbij toeritdosering en rijbaanscheiding onderzocht.
   

1998: werken bij verkeerskundig bureau. Onder andere bezig gehouden met ontwerp van diverse projecten, waaronder rotonde Malden.

Functie: verkeerstechnisch tekenaar bij de afdeling Verkeerstechniek.
De doelstelling van deze functie is om de verkeerskundige vraag die door collega's van andere afdelingen is onderzocht uit te werken tot de te maken oplossing. In deze een voorrangskruising om te bouwen tot een rotonde in Malden. Verdere ervaringen bij Goudappel Coffeng waren vooral gebaseerd op:
– uitwerken kruispunten tot rotondes
– uitwerken inrichting verblijfsgebieden in 30 km/u-zones
– omschrijven van de verkeersoplossing en vervolgens integraal te komen tot een totstandkoming van een gedegen rapport met resultaten voor de opdrachtgever
– uitwerken conform RONA en ROA van verkeerstechnische oplossingen op provinciale wegen (o.a. Friesland en A12 tussen Duiven en Arnhem) en snelwegen.
– zichtbaar bij deze functie is het uitwerken van verkeerstechnische oplossingen, waarin de nadruk gelegd wordt op inpasbaarheid in de omgeving, berijdbaarheid van de te maken oplossing en overzichtelijkheid hiervan. De technische uitwerking in materialen is de vervolgstap (civiel).2001: als Verkeerskundig ontwerper gewerkt bij de gemeente Ede en diverse verkeersprojecten uitgewerkt.

Aanpassen van een kruispunt als toegang naar een winkelgebied en de verschillende verkeersstromen hierop beoordeeld.Landelijke speelde het fenomeen: inrichten van buitengebieden in 60-zones. Waarbij ook in Ede diverse wegen een metamorfose kregen in weginrichting.
  


Herinrichting parkeerterrein:
Ook relatief kleine projecten verdienen gedegen onderzoek voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Dit parkeerterrein gelegen nabij het winkelcentrum, betaald parkeren met relatief korte parkeerperioden. Daarbij ervoor zorgen helderheid in parkeren, snelheid om te parkeren en zichtbaarheid hoe te betalen. Vervolgens speelt het comfort ten alle tijden een rol een geschikt materiaal hiervoor te kiezen zodat ook de berijdbaarheid optimaal is. Hieruit is na onderzoek alsnog een standaard oplossing uit naar voren gekomen: afwatering tussen parkeervakken in. Dit terrein dat vanuit de hoofdwegen goed bereikbaar dient te zijn en vervolgens goed te ontsluiten, zodat er optimale verkeersbewegingen ontstaan.2002: Herinrichting van de poort / ingang van Ede vanaf de snelweg.

    
Functie:
Verkeerstechnisch ontwerper
Doelstelling is op integrale wijze (in samenwerking met collega's Water, Riolering, Groen, Stedebouw, Beheer) t.b.v. de projectcoördinator een gedegen verkeerstechnisch ontwerp op te zetten.
   

Ede heeft uitbreidingswijk Kernhem ontwikkeld. Onderzoek in parkeren, ontsluiting van de wijk e.e.a. in relatie tot groen, afval, verlichting, etc.    
2003: als hoofdontwerper gewerkt bij de gemeente Arnhem en me bezig gehouden met o.a. de planstructuur van een te realiseren ViNeX – locatie (planning: 6400 woningen) Schuytgraaf.

Functie:
Hoofdontwerper
Doelstelling = aansturen team om de planstructuur van de nieuwbouwwijk Schuytgraaf uit te werken.

Essentieel hierbij :
– heldere opdracht formuleren voor de projectteamleden
– enthousiasmeren van hetgeen er van hen verwacht wordt
– in beeld brengen van een kloppende planning om de verschillende fasen uit te werken en aan te bieden aan de opdrachtgever
– toepassen van een geautomatiseerde systematiek die helderheid biedt waar stukken gearchiveerd worden, waarop stukken bij elkaar te brengen zijn en geen onefficiënte momenten mee te maken waarop het projectteam door automatisering niet verder kan!
– Bestekfasen uit laten werken. e.e.a. uiteraard afhankelijk van de voortgang die de opdrachtgever wenst
 

   
2004: Werking BouwRijpMaken van een compleet bedrijventerrein bij de gemeente Arnhem t.b.v. de gemeente Overbetuwe.

Functie:
Hoofdontwerper:
– Uitwerken van een gedegen offerte voor de opdrachtgever (gemeente Overbetuwe)
– onderzoeken welke externe partners nodig zijn om dit project te laten slagen: t.b.v. een gemaal het extern laten onderzoeken en uitrekenen van een pompkelder
– Een volledige BouwRijpMaak tekening met alle voorzieningen t.b.v. een toekomstig bedrijventerrein
 

 


2005: Zutphen: diverse civieltechnische projecten als projectleider in een historische stad.

Projecten o.a.:
Vispoort
Oude Wand
30 km/u inrichting


    
2007: Diverse projecten gecoördineerd allesomvattend in de openbare ruimte, te weten:

Renovatie gemaal Swaardvenstraat.

De complete renovatie van een gemaal uit de jaren '60. Dit is een vijzelgemaal voorzien van 4 vijzels (2 van rond de 1200 mm en 2 van rond de 2400 mm). Dit gemaal ontvangt afvalwater van 3 voorgaande gemalen. Hierbij betrof de opdracht het volledig renoveren in de zin van alle oude er uit en daarvoor in de plaats nieuwe materialen op dezelfde wijze er in. In goede afstemming met de opdrachtgever is er na opdrachtverlening aan een aannemer veel aanpassing toegebracht zonder kostenverhogende omstandigheden.
De aanpassingen zijn onder andere:
– materiaalwijziging door toepassing van materialen die nog beter dan hetgeen er voorheen in zat bestand zijn tegen bacteriologische aantasting, materialen die bestemd zijn om een lange levensduur te voorzien in de functie waar deze voor staan
– aanpassing motorisch door niet zoals voorheen: aan en uit (1 stand) te hebben, maar met toerenregeling de gewenste vijzelsnelheid te maken. Dit levert aanzienlijke besparingen op op de energie
– aanpassing communicatief door op een moderne wijze de regeling te kunnen beheersen en met mobiele telefonie/ internet het beheer van het gemaal te kunnen monitoren
– aanpassing in wijze van bescherming van de materialen door toepassing van hoogwaardige behandeling (voortijds en tijdens uitvoering).

 
Door de gigantische afvalwaterhoeveelheden die zich aanbieden in de aanvoer in het gemaal diende tijdens uitvoering gezocht te worden naar mogelijkheden om tijdelijke ompompvoorzieningen zo kort mogelijk te laten draaien gezien de huurkosten die hierbij gemoeid waren.
Uitermate zorgvuldige afstemming met de aannemer(s) was een eerste vereiste.
Terugkoppeling met de OpdrachtGever gedurende de engineeringsfase en tijdens de uitvoering evenzo. Bovendien was afstemming met de omgeving (ruime omgeving) van groots belang.
 


2007: Diverse projecten gecoördineerd allesomvattend in de openbare ruimte, te weten:

PPS contructie Koolhoven, NGE-onderzoek en uitvoering Koolhoven t.b.v. bedrijfsontwikkeling:

Woongebied Koolhoven gelegen aan de westgrens van de gemeente Tilburg (tegen de gemeentegrens van Gilze – Rijen) wordt ontwikkeld door ontwikkelmaatschappij Koolhoven. Zij regelen op basis van het ontwerp koolhoven en de eisen die hiervoor gesteld zijn de woonwijk. De gemeente zit op additionele positie en controleert het proces tussen ontwikkelmaatschappij Koolhoven en de civiele aannemer(s). Dit t.b.v. overname van de wijk (gefaseerd) en op juiste wijze overname t.b.v. beheer van de openbare ruimte.
 

Het gebied (omgeving Wijkevoort) aan de uiterste westgrens van de gemeente Tilburg gelegen (tegen de begrenzing van vliegbasis Gilze-Rijen) dient in de toekomst ontwikkeld te worden. Bovendien is dit gebied in eerste instantie voorzien t.b.v. de doortrekking van de Letschertweg naar de A58. Aangezien dit gebied in de oorlogsperiode veel beschoten is is NGE (Niet Gesprongen Explosieven) onderzoek van toepassing. Hiertoe is het gebied in kaart gebracht op mogelijke ligging van NGE's. Daarna heeft detectieonderzoek plaats gevonden (het opzoeken van de mogelijke ligging van explosieven uit de 2e wereldoorlog), waarna benadering heeft plaatsgevonden en uiteindelijk de aangetroffen explosieven zijn ontmanteld. Op een later tijdstip zijn deze explosieven vernietigd. Het gehele proces in samenwerking met defensie, gemeente Gilze-Rijen en de nooddiensten (politie, brandweer, ambulance) is daarbij in beeld gebracht, gecoördineerd en heeft plaatsgevonden met de bewoners/  bedrijven uit de omgeving. Dit heeft onder andere geleidt tot het agenderen van het ontmantelingsproces, waarbij bewoners, bedrijven, maar ook dieren (landbouwbedrijven) het gebied tijdelijk hebben verlaten. De ontmanteling is zorgvuldig beoordeeld op zwaarte van kaliber en wijze van ontmanteling. Na ontmanteling zijn via SMS-alert de belanghebbenden geïnformeerd.
 2007: Diverse projecten gecoördineerd allesomvattend in de openbare ruimte, te weten:

BouwRijpMaken van industrieterrein Vossenberg in Tilburg. Een bedrijventerrein met grote namen zoals Fuyi, Tesla en Raab-Karcher. Om deze kavels zijn de riolering en wegen aangelegd. Dat als basis, maar daarnaast een experiment gedaan met staalvezels te verwerken in de beton en hierdoor te trachten bij betonwegen op veel grotere afstand te werken met de dwarsnaden. Met de slipformpaver kon veel langer continue tot verwerking worden overgegaan. Vervolgens het nadeel dat de staalvezels te veel groepeerde. Enigszins magnetiserend gingen ontstond er een opeengepakte hoeveelheid staalvezels.

De traditionele betonweg:
 

De staalvezelbeton – weg:
   


2007: Diverse projecten gecoördineerd allesomvattend in de openbare ruimte, te weten:

Bouw en WoonRijpMaken van diverse uitbreidingswijken in de Tilburgse wijk Reeshof – Witbrant Oost. Gelegen aan de zuidzijde van de wijk de reeshof ligt de wijk Witbrant Oost. De wijk heeft een opzet met veelal geschakelde patiowoningen. Het enigszins 'steriele' van de wijk komt ook terug in de opzet van de wijk en het stratenpatroon: Rechte en strakke lanen-structuur met veel groen. De doelstellingen te behalen: het bouwrijp maken van delen van de wijk en vervolgens, na oplevering van de woningen het WoonRijpMaken van de gehele wijk. De fasering van de wijk, waarbij de woningen van verschillende ontwikkelaars zijn gebouwd met afwijkende planningen, leverde op dat de wijk ook een fasering kreeg in uitvoeringsdelen. De hoogwaardige materialen die hierbij zijn toegepast leverde op: langere levertijden, bijzondere straatverbanden, forse verharde oppervlakken, geen tot weinig snelheidsremmers: De wijk heeft 1 toegangsweg, waarop er geen mogelijkheden zijn van sluipverkeer. Door het toepassen van lange lanen zou er juist snelheidsverhoging optreden. Hiervoor is gekozen en wellicht heeft de ervaring geleerd voor dit moment (meer dan 10 jaar later) dat er nog steeds geen snelheidsremmer benodigd zijn. Factoren zoals tijd, kwaliteit en geld spelen uiteraard altijd en in elk project een belangrijke rol. Desalniettemin dat hier aan de factor kwaliteit extra aandacht besteedt is en vooral de communicatie met de omgeving uitermate secuur is doorlopen.

    
1 van de lanen . Allen voorzien van groenstroken en lijngootconstructies:


    
Witbrantlaan oost – ingang van de wijk:
 

 Aan de noordgrens van de wijk een geluidsscherm tussen het spoor en de wijk:


In de wijk een grote afwateringsvijver met recreatieve voorzieningen:
   

De Witbrantlaan Oost uitgevoerd in een breed profiel met zijdelings brede groenstroken met bomen, fietsvoorzieningen en afwateringsvoorzieningen in een 30 km/u-zone. De weg zodanig geprojecteerd dat het verlengde van de as van de weg gericht is op het gebouw Westpoint in het centrum van Tilburg:
 
2008/ 2009: ervaring in de gemeente Geldermalsen:

Aanpak Rijksstraatweg in het centrum van Geldermalsen
 

Ontwikkeling wooncomplex met aanpassing van de openbare ruimte
 

 

 

Marktplein Geldermalsen:
   

Herman Kuijkstraat herinrichting:
 

   

Woonontwikkeling met aanpassing van de openbare ruimte:2008: Diverse projecten gecoördineerd allesomvattend in de openbare ruimte, te weten:

Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg: aanleg fietsbrug, Reeshofpad – onderhoud en reconstructie van de kruising Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg met de ingang Reeshof.

Zicht op spoor Tilburg – Breda, waarlangs het Reeshofpad
De brug per 2016:


Impressie brug voor totstandkoming (± 2006)


Foto's uitvoering:
Voor de uitvoering:


Projectbord:


 

 

 

 

 


2010 Nijmegen: Het voormalige Lent wordt uitgebouwd tot stadswijk:

 


  

Klik hier om de standaardtekst aan te passen!

   Social Media
Odaves B.V. - Management in Infra
Jeroen Willems
Anjelierstraat 4
5402 LB Uden
Tel: 0413 246440
Gsm: 06 53846935
Kvk: 62590278
Btw: NL854878245B01
© 2016-2017 Odaves B.V. | Realisatie: Uw PC Dokter Uden
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu